standpunten t.a.v. voorstellen CBC

algemeen nieuws

 

 

 

 

Daar onze districten te weten Noord Holland Midden en Duinstreek niet achter de voorstellen staan zoals ze recentelijk door de KNBB zijn verstuurd. Hebben we besloten om gezamelijk een brief op te stellen die onze bezwaren hierin verwoorden.

Hieronder treft u de inhoud van deze brief.

Alkmaar, 24 november 2016

Aan de voorzitter van het Gewest West Nederland de heer Piet Verhaar

Geachte voorzitter,

Met dit schrijven willen de districten Noord Holland Midden en Duinstreek hun grote zorg uitspreken en kenbaar maken dat zij niet akkoord kunnen en willen gaan met de door de CBC voorgestelde veranderingen in haar brief van 14 oktober.

Behalve dat een aantal veranderingen (spelen met intervallen ook in hogere klassen) volstrekt nieuw zijn en ook niet geënquêteerd, ontbreekt het aan goede argumentatie.
In de districten Noord Holland Midden en Duinstreek is er vanaf de 4e klas libre en hoger de uitdrukkelijke wens om juist niet met intervallen te werken in de PK’s.
Daarbij is er vanuit de 5e klas kritiek op de te grote verschillen bij het spelen met intervallen.
In de door beide districten ingevulde enquête kwam duidelijk naar voren om helemaal niet met intervallen te spelen. Daar zijn ook goede argumenten voor aangeleverd.

Meer deelname aan PK’s door ‘gelijke kansen’ is een discutabel argument wat de CBC gebruikt. In onze districten is volstrekt geen sprake van een verminderde of gematigde inschrijving om een reden van ‘kansloosheid’. Gemopper over een beperkte kans op een finaleplaats komt in onze districten niet voor!
Het beeld wat wij krijgen, is dat deze wens ‘om ook eens te kunnen winnen’ uit een beperkt segment (mogelijk de lagere klassen uit andere districten) van de KNBB-leden komt.

Het sportieve en competitieve karakter wat ervaren wordt bij het spelen in een bepaalde klasse met een vast aantal caramboles, wordt in onze districten over de gehele breedte als zeer waardevol gezien en moet daarom worden behouden.
Om diezelfde reden is er ook in de Topteamcompetities en Buffalo League een vast aantal caramboles en hoeven Sam van Etten en Fréderic Caudron er niet meer te maken omdat hun moyenne hoger is dan dat van anderen.
Wij zijn daarom ook zeer verrast dat de CBC meent hier een andere weg te moeten inslaan.

Wanneer we ook in de Teamcompetitie het aantal caramboles laten bepalen door dezelfde aantallen te nemen als de PK-klasse waar iemand in speelt of zou spelen, is ook het probleem van complexiteit verholpen.
Onze districten zijn voor het samenvoegen van de moyennes van PK en Teams (het hoogste moyenne telt).
Een moyenne is pas een echt moyenne wanneer alle partijen meetellen, dus niet ‘pamperen’ en geen demping door een hele goede of slechte partij eruit te halen.
Het argument dat er op toernooien wel met ‘intervallen’ wordt gewerkt is niet steekhoudend. Bij dit soort evenementen staat de gezelligheid en het onderling treffen centraal. Overigens zie je op toernooien vaak dat spelers de carambole-aantallen uit hun PK-klasse maken.

Wanneer we de CBC-enquête goed willen interpreteren moeten we ons terdege realiseren dat het grootste segment van de KNBB-leden en dus ook van de geënquêteerden uit spelers van de lagere klassen bestaat.
Het is om die reden niet gerechtvaardigd om de uitkomst van de vragen 1 t/m 4, die alleen gaan over de 5e klasse Libre, ook te laten gelden voor de hogere klassen.
Wij zijn hooglijk verbaasd dat de CBC schrijft dit ‘logischerwijze’ meent te kunnen aannemen. Welke logica ligt hieraan ten grondslag?
De uitkomst bij vraag 7 (bent u voorstander om bepaalde PK onderdelen tot bepaalde sterkte op intervalbasis te spelen) geeft allesbehalve een bevestigend antwoord met slecht 20 stemmen meer op een totaal van 19.000 stemmen.
Wij vinden het ook niet juist dat u in de vraagstelling al suggereert dat de automatisering in BP eigenlijk het enige is wat de invoering van interval-spelen in de weg zou kunnen staan.
Om een goed beeld te krijgen van de voorkeuren bij de hogere klassen, zal dit eerst beter onderzocht moeten worden.
In de districten Noord Holland Midden en Duinstreek is men faliekant tegen het spelen met intervallen bij PK’s.

Voorts zetten we vraagtekens bij de noodzaak tot inperking en/of semi-imperatief maken van een aantal klassen om zo ruimte in de wedstrijdkalender te creëren.
De districten Noord Holland Midden en Duinstreek zouden bij deze voorstellen ieder van 15 naar 10 districtsfinales gaan, een vermindering van 30% maar liefst.
Het is voor ons erg moeilijk te begrijpen dat een jarenlang prima draaiende districtskalender nu opeens zoveel verlichting behoeft.
Met het semi-imperatief maken van de Hoofdklasse Libre en Hoofdklasse Driebanden Klein verdwijnen twee klassen uit het district, die in deze spelsoorten het hoogste niveau presenteren en altijd op veel publiek kunnen rekenen.
Een slechte zaak voor de biljartsport wanneer je als district 30% van je finales ziet verdwijnen en nog maar eens in de zoveel jaar van deze klassen een Gewestelijke Finale in huis zou kunnen halen. Dit is afbraak van de biljartsport zelf en derving van inkomsten voor lokaliteiten die met hart en ziel de sport dragen.
Met deze voorstellen vinden wij de visie van de CBC op z’n zachtst gezegd merkwaardig. Voortdurend verkondigt de KNBB dat er van alles moet gebeuren om de biljartsport levend te houden en vervolgens wordt er met deze voorstellen het mes in gezet.

Afgezien van wat de noodzaak is, roept de wijze waarop de klassen in elkaar worden geschoven de nodige vragen op.
Op zich vinden we het voorstel van een overlap bij de hogere klassen de moeite van het proberen waard. Hier kan een sportieve, uitdagende werking van uitgaan.

Bij Libre Hoofdklasse is de instap lager geworden door het moyenne aan de onderkant naar 6.00 te brengen. Door ook de bovengrens op te rekken naar 12.00 ontstaat een klasse met enorme niveauverschillen.
Echter met het semi-imperatief maken van de Hoofdklasse zullen spelers met een 6.50 moyenne zich afvragen of ze i.p.v. de VW en Finale in het eigen district wel moeten kiezen voor VW en Finale buiten het eigen district.
Met hun moyenne 6.00 kunnen ze immers nog de 1e klas dicht bij huis, in het eigen district spelen.
Door de bovenkant van de Hoofdklasse op te rekken, probeer je spelers met een moyenne tussen 11.00 en 12.00 uit de Extra klasse terug te halen.
Met deze veranderde moyennegrenzen verleg je het probleem van weinig deelnemers naar andere klassen.

Ook bij het Bandstoten wordt de nieuwe 1e klasse te breed. De moyennegrenzen 1.80 tot 3.40 veroorzaken ook hier te grote niveauverschillen.
Nog meer geldt dit voor het Driebanden Klein, waar de 3e klasse verdwijnt en de nieuwe 2e klasse de onderste klasse wordt met moyennegrenzen van 0.000 tot 0.480, daarna een 1e klasse die van 0.480 tot 0.960 loopt.
Deze enorme niveauverschillen doen afbreuk aan het competitieve en sportieve element van onze sport.
Wanneer daarbij in deze klassen ook nog eens het spelen met intervallen wordt ingevoerd, zal een PK-competitie een lachwekkende vertoning worden.

Wij vragen de CBC daarom nadrukkelijk af te zien van deze ingrijpende veranderingen die onvoldoende noodzaak kennen, waarvoor de argumentatie zwak is en het draagvlak discutabel.
De districten Noord Holland Midden en Duinstreek herkennen zich allesbehalve in de uitkomst van de enquête en de voorstellen van de CBC.

Met vriendelijke groet,
Bestuur district Noord Holland Midden

Dooitze Nauta, Laurens Westmaas, John Hessing, Peter van de Weert, Janhans Berg
Bestuur district Duinstreek

Piet Klompmaker, Frank Trappmann, Peter Walgreen, Ron Gosewehr

Biljartpoint en renflex knbb ledenadministratie

wedstrijdleiding teams

Biljartpoint en renflex knbb ledenadministratie

Door een fout in het ledenadministratie systeem renflex is het nu zo dat nieuwe spelers niet Door gevoerd kunnen worden in biljartpoint.
Om hier de teams niet de dupe van te laten worden het volgende. Spelers bij mij aangemeld zijn tijdelijk speelgerechtigd tot de problemen rond renflex zijn opgelost. Daar dit probleem naar het schijnt al een paar dagen gaande is zijn er landelijk dus ook in ons district gespeelde wedstrijden die nog niet ingevuld zijn. Ik wil u dan ok vragen geduld te hebben. De KNBB is druk doende dit op te lossen en wanneer dit gebeurt is zullen de achtergehouden standen ook ingevuld worden.

Mvg wl teams
Frank Trappmann

Mededeling van het bestuur inzake aftreden nieuwe voorzitter.

algemeen nieuws

De  op de Algemene Ledenvergadering op 19 oktober 2016 door u gekozen voorzitter van het district Duinstreek der KNBB heeft middels een aan de secretaris gerichte email zijn aftreden bekend gemaakt met onmiddellijke ingang.

De reden hiervoor is  volgens zijn schrijven dat hij onvoldoende vertrouwen heeft in de vorm zoals wordt gediscussieerd onder de bestuursleden via email.

Ook heeft hij moeite met het feit dat enkele bestuursleden emoties tonen bij het straffen van spelers die wangedrag hebben begaan.

Ook heeft hij onvoldoende vertrouwen in het steunen van het bestuur m.b.t. zijn te voeren beleid wat hij voorstaat, te lezen in zijn introductie op onze website: “even voorstellen”.

Hij is gebeld door mensen buiten het bestuur, die hem hebben medegedeeld dat de zittende bestuurders geen voorstanders waren cq er geen meerderheid was voor zijn beleid.

Al met al voor hem genoeg redenen om zich terug te trekken als voorzitter.

HET BESTUUR BETREURT DEZE GANG VAN ZAKEN. ZIJ WAREN ZELFS ZEER VERHEUGD TE LEZEN OVER HET BELEID VAN DE NIEUWE VOORZITTER EN WAREN IN BLIJDE VERWACHTING VAN DE RESULTATEN VAN HET BELEID DAT HIJ VOOR OGEN HAD. OOK MET BETREKKING TOT HET PROFILEREN VAN DISTRICT DUINSTREEK TEN AANZIEN VAN DE KNBB. EEN UITSTEKENDE TAAKOPVATTING EEN NIEUWE VOORZITTER WAARDIG.

Daarom snapt het bestuur deze beweegredenen niet om op te stappen.

Maar als de voorzitter afgaat op telefoontjes van lieden die zich zelf niet willen profileren door zitting te nemen in het districtsbestuur, maar wel de zittende bestuursleden zwart maken tegenover een nieuwe voorzitter, zonder zich met naam bekend te maken, dan heeft het huidige bestuur vrede met zijn aftreden.

Dit houdt dus in, dat we een vacature hebben, namelijk die van voorzitter district Duinstreek.

Aftreden Voorzitter District Duinstreek

algemeen nieuws

Beste biljartvrienden,
Na mijn stukje “even voorstellen “ op de site van het district Duinstreek waarin ik mijn toekomstige beleid als nieuwe voorzitter even kort belichtte, kom ik nu helaas met de mededeling dat ik het bestuur van de KNBB district Duinstreek gisteren woensdag 09-11-2016 heb mede gedeeld dat ik mij terug trek als voorzitter van het bestuur van de KNBB district de Duinstreek.
Zonder in details te treden zal ik mijn besluit proberen toelichten.
Ik heb onvoldoende vertrouwen dat ik mijn visie, beleid wat ik wil uitvoeren, beleid en visie genoemd in het stukje “ Even Voorstellen “ gerealiseerd kan worden.
Mijn plannen hierin zijn voortvarend, maar helaas kwamen anonieme signalen van mensen uit “ het veld” dat dit voor genomen beleid, visie niet gesteund zal worden.
Aangezien ik geen tijd en energie wil steken in werk waarvan ik vooraf weet dat het geen kans van slagen heeft, heb ik besloten om van de voorzitter functie af te zien.
Ik wens de overige bestuursleden voor in de toekomst veel wijsheid en besluitvaardigheid.
Ik wens jullie allen veel biljartplezier.

Kees van Mechelen.

 

Aanpassing competities

wedstrijdleiding teams

Biljartliefhebbers

Aanpassing competities
Zoals besproken in de wedstrijdleidersvergadering en de ALV zullen sommige competities aangepast worden daar we voor 1 april 2017 klaar moeten zijn en de teams moeten aanwijzen die naar het gewest mogen. Dit houd in dat de B2 een complete competitie speelt en de laatste ronden uit biljartpoint zijn gehaald. De B1 was de afspraak 16 plus 6 wedstrijden ook hier zullen nog partijen verwijderd worden. In de C1 is alvast 1 ronde verwijderd. Er zullen er nog wat volgen. De C4 blijft zoals hij is.De C2 en C3 volgen ook nog.
Mvg Frank Trappmann